Wat doet het RBL?

Privacyverklaring RBL Midden-Gelre

Met deze verklaring willen we u informeren hoe het RBL Midden-Gelre (RBL) omgaat met persoonsgegevens die zij verkrijgt en verwerkt. Het RBL is onderdeel van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG).

Privacymissie
Bij het RBL is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt. Gemeenten verstrekken gegevens van hun inwoners en zowel zij als betrokkenen moeten vertrouwen in ons kunnen hebben. Wij behandelen mensen met respect en zullen dat vertrouwen niet beschamen. Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten. Onze medewerkers zijn deskundig en zorgen dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Het RBL is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten. Zij hebben afgesproken dat het RBL voor hen diensten uitvoert: de leerplicht en kwalificatieplicht voor jongeren (5-18 jaar) en voor voortijdig schoolverlaters (Doorstroompunt - voorheen RMC) zonder startkwalificatie (18-23 jaar). Het RBL voert de leerplichttaken, kwalificatieplichttaken en Doorstroompunt-taken (RMC-taken) uit van de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

U heeft er recht op dat het RBL zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verzamelen en gebruiken alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van dienst te zijn of om een wettelijke taak uit te voeren.

Welke persoonsgegevens
Als inwoner van de aangesloten gemeenten hebben of krijgen wij van uw gemeente of vanuit een landelijke registratie al gegevens van u, of u verstrekt ons via een formulier op onze website, via e-mail of telefonisch gegevens. Het gaat dan om contactgegevens, om gevoelige gegevens (bijvoorbeeld uw BSN of financiële informatie) en soms, en alleen als dat echt nodig is, bijzondere gegevens (bijvoorbeeld over gezondheid of bij handhaving, strafrechtelijke gegevens).

Waarom en waarvoor mogen we uw gegevens gebruiken
De gemeente mag uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken als dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of (bij handhaving) de Wet Politiegegevens (Wpg), is toegestaan.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is de wettelijke verplichting, die voortvloeit uit o.a. de Leerplichtwet en de Wet op het voortgezet onderwijs. Het gaat om taken die wij, namens de gemeente, moeten uitvoeren. Toestemming is voor de overheid geen geldige grondslag, tenzij u een bepaald verzoek heeft gedaan. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u die altijd intrekken; dat kan echter betekenen dat we een bepaalde dienst niet kunnen uitvoeren.

Delen met anderen
Het kan zo zijn dat uw gegevens of die van uw kind naar anderen gaan om taken te kunnen uitvoeren. Dat zijn o.a. de scholen en soms ook instellingen voor zorg en handhaving (sociale wijkteams, Jeugdbescherming Gelderland, Veilig Thuis, Veiligheidshuis, OM / Bureau Halt). Maar dat gebeurt alleen in het kader van een taak waarvoor de MGR sociaal domein centraal Gelderland voor het RBL een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten met uw gemeente. Ook hiervoor geldt dat het moet zijn toegestaan volgens de AVG of de Wpg.

Kinderen onder de 16 jaar
Voor het verzamelen en verwerken van de gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar moet de AVG of de Wpg de grondslag bieden. Die kan echter niet zijn gebaseerd op toestemming, tenzij die komt van ouders of voogd. De grondslag voor ons werk is meestal niet toepassing maar een wettelijke verplichting.

Niet meer dan nodig en niet langer bewaren dan moet
Het RBL zal alleen die gegevens verzamelen die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, of wettelijk geregeld is. Als de gegevens niet langer nodig zijn zullen ze in opdracht van de gemeente worden vernietigd of anoniem worden gemaakt. Voor de leerplicht geldt een bewaarplicht tot het 19e jaar vanaf de geboorte; voor de kwalificatieplicht tot het 21e jaar; en voor de VSV/Doorstroompunt-taken (RMC-taken) tot maximaal het 25e jaar. Gegevens in het kader van de Wpg blijven na het afsluiten van het proces van handhaven, maximaal 5 jaar beschikbaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw gemeente, of het RBL namens uw gemeente, zorgt dat uw gegevens juist zijn en als dat nodig is worden gecorrigeerd. Als ze niet langer nodig zijn worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zie: privacyrechten. Waar het gaat om taken die wij namens uw gemeente doen, is zij verantwoordelijk en kunt u zich tot uw gemeente wenden.

Beveiliging
Naast privacy is ook beveiliging zeer belangrijk. Het RBL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De wet is de basis
Per 25 mei 2018 is AVG van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat in de Europese Unie de persoonsgegevens op gelijke manier worden beschermd. De AVG stelt ook meer eisen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u meer rechten. De Wpg is van toepassing bij de handhavende taak van een leerplichtambtenaar die tevens Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is. Het gaat dan om het opsporen van een overtreding van de Leerplichtwet, het opmaken van een proces-verbaal of een Halt-verwijzing.

Register van verwerkingen
MGR sociaal domein centraal Gelderland houdt voor het RBL een register (lijst) bij, met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens. Vaak gebeurt dat geautomatiseerd, via een veelheid aan computerprogramma's.

Meer informatie of klachten
De FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente is uw eerste aanspreekpunt als u vragen of klachten heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons namens uw gemeente worden verwerkt. Op de website van uw gemeente vindt u nadere informatie. Algemene informatie vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw websitebezoek
Om websites goed te laten functioneren worden als u onze website bezoekt kleine tekstbestandjes gemaakt, zogenoemde cookies. Die cookies bevatten o.a. informatie over welke pagina's u bezoekt, maar geen persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door het RBL te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van het RBL gepubliceerd zijn.

Vragen?
Heeft u vragen over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem contact op met de FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente.

De contactgegevens van MGR sociaal domein centraal Gelderland zijn: Postbus 2100, 6802 CC Arnhem. T (026) 702 9777 (ma & di 09:00-14:00 uur; do 09:00-17:00 uur). E secretariaat@mgrsdcg.nl. De FG van MGR SDCG  is bereikbaar per e-mail: privacy@mgrsdcg.nl.

Cookie-instellingen