Privacyverklaring Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland

Privacymissie
Bij het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt. Gemeenten verstrekken gegevens van hun inwoners en zowel zij als betrokkenen moeten vertrouwen in ons kunnen hebben. Wij behandelen mensen met respect en zullen dat vertrouwen niet beschamen. Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten. Onze medewerkers zijn deskundig en zorgen dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is een samenwerking tussen UWV, Scalabor en de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Doesburg, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Zij hebben afgesproken dat Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland voor hen diensten uitvoert voor mensen die een uitkering hebben. Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is onderdeel van de MGR sociaal domein Centraal Gelderland (zie onderaan deze pagina voor contactgegevens).

U heeft er recht op dat Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verzamelen en gebruiken alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van dienst te zijn of om een wettelijke taak uit te voeren.

Welke persoonsgegevens
Als inwoner van de aangesloten gemeenten hebben of krijgen wij van uw gemeente of vanuit een landelijke registratie al gegevens van u, of u verstrekt ons via een formulier op onze website, via e-mail of telefonisch gegevens. Het gaat dan om contactgegevens, om gevoelige gegevens (bijvoorbeeld uw BSN -nummer of financiële informatie), uw CV, arbeidsvermogen en competenties, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG),  en soms, en alleen als dat echt nodig is, bijzondere gegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid).

Van bedrijven die vacatures kunnen hebben voor onze doelgroepen of bedrijven die informatie en/of advies vragen over subsidies of regelingen, verwerken wij de contactgegevens.

Waarom en waarvoor mogen we uw gegevens gebruiken
De gemeente mag uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken als dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegestaan. Wij verwerken slechts die gegevens waar het gaat om taken die wij namens de gemeente moeten uitvoeren of omdat u ons via de gemeente of direct een bepaald verzoek heeft gedaan. Dus bijvoorbeeld de registratie wie u bent en waar u woont, om u te kunnen bereiken. Maar het kan ook zijn dat u ons bijzondere gegevens verstrekt, bijvoorbeeld als u passend werk zoekt en een beperking heeft. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u die altijd intrekken; dat kan echter betekenen dat we een bepaalde dienst niet kunnen uitvoeren.

Delen met anderen
Het kan zo zijn dat uw gegevens naar anderen gaan om taken te kunnen uitvoeren. Dat zijn o.a. het UWV voor het Werkgeversservicepunt of de werkgevers waar wij mee samenwerken. Maar dat gebeurt alleen in het kader van een taak waarvoor Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten met uw gemeente. Ook hiervoor geldt dat het moet zijn toegestaan volgens de AVG.

Netwerksamenwerking Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Gelderland
Contactgegevens die door het invullen van het aanmeldformulier verkregen worden ten behoeve van RMT Midden-Gelderland, worden alleen gedeeld met de partners binnen deze netwerksamenwerking voor zover noodzakelijk voor het uitoefenen van hun rol binnen deze netwerksamenwerking. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van UWV, werknemersorganisaties (FNV, CNV, VCP) en gemeenten in het RMT die vanuit hun eerstverantwoordelijke rol dienstverlening aan werkzoekenden uitvoeren of mogelijk maken. Gegevens worden uitsluitend gedeeld na persoonlijk contact tussen invuller van het aanmeldformulier en een adviseur in het RMT.

Niet meer dan nodig en niet langer bewaren dan moet
Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland zal alleen die gegevens verzamelen die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, of wettelijk geregeld is. Als de gegevens niet langer nodig zijn zullen we ze na de bewaartermijn vernietigen of anoniem maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw gemeente, of Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland namens uw gemeente, zorgt dat uw gegevens juist zijn en als dat nodig is worden gecorrigeerd. Als ze niet langer nodig zijn worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zie: privacyrechten. Waar het gaat om taken die wij namens uw gemeente doen, is zij verantwoordelijk en kunt u zich tot uw gemeente wenden.

Beveiliging
Naast privacy is ook beveiliging zeer belangrijk. Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De wet is de basis
Per 25 mei 2018 is AVG van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat in de Europese Unie de persoonsgegevens op gelijke manier worden beschermd. De AVG stelt ook meer eisen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u meer rechten.

Register van verwerkingen
Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland houdt een register (lijst) bij, met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens. Vaak gebeurt dat geautomatiseerd, via een veelheid aan computerprogramma's.

Meer informatie of klachten
De FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente is uw eerste aanspreekpunt als u vragen of klachten heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons namens uw gemeente worden verwerkt. Op de website van uw gemeente vindt u nadere informatie. Algemene informatie vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw websitebezoek
Om websites goed te laten functioneren worden als u onze website bezoekt kleine tekstbestandjes gemaakt, zogenoemde cookies. Die cookies bevatten o.a. informatie over welke pagina's u bezoekt, maar geen persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland gepubliceerd zijn.

Met deze verklaring willen we u informeren hoe het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland omgaat met persoonsgegevens die zij verkrijgt en verwerkt. Heeft u vragen over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem contact op met de PO (Privacy Officer) of FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente.


De contactgegevens van MGR sociaal domein Centraal Gelderland zijn: Postbus 2100, 6802 CC Arnhem. T (026) 702 9777 (ma & di 09:00-14:00 uur; do 09:00-17:00 uur). E secretariaat@mgrsdcg.nl. De privacy officer van MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland is bereikbaar per e-mail: privacy@mgrsdcg.nl .

 

Cookie-instellingen