Privacyverklaring RBL Midden-Gelre

Met deze verklaring willen we u informeren hoe RBL Midden-Gelre omgaat met persoonsgegevens die zij verkrijgt en verwerkt. RBL Midden-Gelre is onderdeel van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG; zie onder voor contactgegevens).

Privacymissie

Bij RBL Midden-Gelre is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt. Gemeenten verstrekken gegevens van hun inwoners en zowel zij als betrokkenen moeten vertrouwen in ons kunnen hebben. Wij behandelen mensen met respect en zullen dat vertrouwen niet beschamen. Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten. Onze medewerkers zijn deskundig en zorgen dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

RBL Midden-Gelre is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten. Zij hebben afgesproken dat RBL Midden-Gelre voor hen diensten uitvoert de leerplicht en kwalificatieplicht voor jongeren (5-18 jaar) en voor voortijdig schoolverlaters (RMC) zonder startkwalificatie (18-23 jaar. Het RBL voert de leerplichttaken, kwalificatieplichttaken en RMC taken uit van de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Voor de gemeente Lingewaard alleen de kwalificatie en RMC taken.

U heeft er recht op dat RBL Midden-Gelre zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verzamelen en gebruiken alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van dienst te zijn of om een wettelijke taak uit te voeren.

Welke persoonsgegevens

Als inwoner van de aangesloten gemeenten hebben of krijgen wij van uw gemeente of vanuit een landelijke registratie al gegevens van u, of u verstrekt ons via een formulier op onze website, via e-mail of telefonisch gegevens. Het gaat dan om contactgegevens, om gevoelige gegevens (bijvoorbeeld uw BSN of financiële informatie) en soms, en alleen als dat echt nodig is, bijzondere gegevens (bijvoorbeeld over gezondheid).

Waarom en waarvoor mogen we uw gegevens gebruiken

De gemeente mag uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken als dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegestaan. Wij verwerken slechts die gegevens waar het gaat om taken die wij namens de gemeente moeten uitvoeren of omdat u ons via de gemeente of direct een bepaald verzoek heeft gedaan. Dus bijvoorbeeld de registratie wie u bent en waar u woont, om u te kunnen bereiken of waar uw kind of u op school zit. Maar het kan ook zijn dat u ons bijzondere gegevens verstrekt, bijvoorbeeld over de gezondheid van uw kind. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u die altijd intrekken; dat kan echter betekenen dat we een bepaalde dienst niet kunnen uitvoeren.

Delen met anderen

Het kan zo zijn dat uw gegevens of die van uw kind naar anderen gaan om taken te kunnen uitvoeren. Dat zijn o.a. de scholen en soms ook instellingen voor zorg en handhaving (sociale wijkteams, Jeugdbescherming Gelderland, Veilig Thuis, Veiligheidshuis, OM / Bureau Halt). Maar dat gebeurt alleen in het kader van een taak waarvoor de MGR sociaal domein centraal Gelderland voor RBL Midden-Gelre een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten met uw gemeente. Ook hiervoor geldt dat het moet zijn toegestaan volgens de AVG.

Kinderen onder de 16

Voor het verzamelen en verwerken van de gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar moet de AVG de grondslag bieden. Die kan echter niet zijn gebaseerd op toestemming, tenzij die komt van ouders of voogd. De grondslag voor ons werk is meestal een wettelijke verplichting.

Niet meer dan nodig en niet langer bewaren dan moet

RBL Midden-Gelre zal alleen die gegevens verzamelen die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, of wettelijk geregeld is. Als de gegevens niet langer nodig zijn zullen ze in opdracht van de gemeente worden vernietigd of anoniem worden gemaakt. Voor de leerplicht geldt een bewaarplicht tot het 19e jaar vanaf de geboorte; voor de kwalificatieplicht tot het 21e jaar; en voor de VSV/RMC-taken tot het 27e jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gemeente, of RBL Midden-Gelre namens uw gemeente, zorgt dat uw gegevens juist zijn en als dat nodig is worden gecorrigeerd. Als ze niet langer nodig zijn worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zie: privacyrechten. Waar het gaat om taken die wij namens uw gemeente doen, is zij verantwoordelijk en kunt u zich tot uw gemeente wenden.

Beveiliging

Naast privacy is ook beveiliging zeer belangrijk. RBL Midden-Gelre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De wet is de basis

Per 25 mei 2018 is AVG van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat in de Europese Unie de persoonsgegevens op gelijke manier worden beschermd. De AVG stelt ook meer eisen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u meer rechten.

Register van verwerkingen

MGR sociaal domein centraal Gelderland houdt voor RBL Midden-Gelre een register (lijst) bij, met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens. Vaak gebeurt dat geautomatiseerd, via een veelheid aan computerprogramma's.

Meer informatie of klachten

De FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente is uw eerste aanspreekpunt als u vragen of klachten heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons namens uw gemeente worden verwerkt. Op de website van uw gemeente vindt u nadere informatie. Algemene informatie vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw websitebezoek

Om websites goed te laten functioneren worden als u onze website bezoekt kleine tekstbestandjes gemaakt, zogenoemde cookies. Die cookies bevatten o.a. informatie over welke pagina's u bezoekt, maar geen persoonsgegevens. 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door RBL Midden-Gelre te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van RBL Midden-Gelre gepubliceerd zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem contact op met de FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente. 

De contactgegevens van MGR sociaal domein centraal Gelderland zijn: Postbus 2100, 6802 CC Arnhem. T (026) 702 9777 (ma & di 09:00-14:00 uur; do 09:00-17:00 uur). E secretariaat@mgrsdcg.nl. De FG van MGR SDCG  is bereikbaar per e-mail: privacy@mgrsdcg.nl

Scroll naar boven