Uitkomst tariefonderzoek ambulant

18-04-2024

De bestuurders van regio Centraal Gelderland hebben in 2023 opdracht gegeven voor een tariefonderzoek naar reële tarieven met het oog op de verlenging van de overeenkomsten per 1 juli 2024.

De knelpunten die aanbieders signaleerden, zijn ook gedurende het onderzoek zichtbaar geworden. De tarieven moeten passend zijn bij de dienstverlening die gemeenten van aanbieders verlangen in de zorg voor de kwetsbare inwoners van gemeenten.

De bestuurders hebben een zorgvuldige afweging gemaakt tussen:

  1. De belangen van (zorg)aanbieders en hun wens om tegemoet te komen aan de stijgende kosten.
  2. De belangen van regiogemeenten die moeten zoeken naar het maximaal haalbare gegeven haar maatschappelijke opgaven voor alle inwoners. Dit binnen de kaders van de begroting en de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.

Besluit
Op 28 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de MGR de voorgelegde tarieven voor de zorgvormen Behandeling, Begeleiding, Groepsbegeleiding en Huishoudelijke ondersteuning zoals opgenomen in het adviesrapport van TransitiePartners te hanteren en te laten ingaan per 1 april 2024.

De adviestarieven en de onderbouwing hiervan staan in het onafhankelijk advies van TransitiePartners: ‘Tarievenonderzoek Wmo en Jeugd Ambulant – Advies reële tarieven 2024’.

De regio Centraal Gelderland zal op de parameter Personeel-Niet-In-Loondienst afwijken van het advies van het onafhankelijk bureau. De onderbouwing hiervan staat in de rapportage ‘Tarievenonderzoek Wmo en Jeugd Ambulant – Tarieven 2024 vanuit keuzes regiogemeenten’.

Uitzondering
Binnen de zorgvorm Behandeling blijken voor de producten ‘Kindergeneeskunde licht’, ‘Behandeling A1’, ‘Behandeling A2’, ‘Consultatie A’ en ‘Consultatie D’ de berekende reële tarieven lager uit te komen dan de geïndexeerde tarieven 2024. Wij handhaven voor heel 2024 de tarieven die op 1 januari 2024 voor deze producten zijn geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2025 zal geïndexeerd worden op basis van de tarieven die per 1 april 2024 gelden.

Aanbieders kunnen de nieuwe tarieven declareren voor zorg geleverd vanaf 1 april 2024. De nieuwe tarieven zijn voor de gecontracteerde aanbieders inzichtelijk in ISPnext, net als de onderbouwing in de rapportages. In de zoektool op onze website staan per heden ook de nieuwe tarieven vermeld.

Cookie-instellingen