Stand van zaken nieuwe inkoop 2020 regio Centraal Gelderland (2)

08-07-2019

Op de Verbindingsdag en via berichtgeving op deze website hebben wij aangegeven de zorgaanbieders, stakeholders en andere betrokkenen in de regio op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen bij de uitwerking voor de inkoop 2020.

Uitwerking inkoop 2020
De nieuwe contractering voor de inkoop 2020 versterkt de gemeenten in de regio centraal Gelderland bij de uitwerking van de doelstelling:

Passende en betaalbare zorg voor de inwoner die dat nodig heeft

Om dit te bereiken zijn er vier uitgangspunten voor de nieuwe inkoop 2020 geformuleerd:

  • De inkoop voert intensievere kwalitatieve toetsing bij toetreding en bij naleving van de contractering uit.
  • De inkoop is ondersteunend aan de financiële doelstellingen van de gemeenten.
  • De inkoop is ondersteunend aan de transformatiedoelstellingen.
  • De inkoop draagt bij aan het vereenvoudigen een aanscherpen van (maatwerk)voorzieningen en het gebruik daarvan.


Projecten
De uitwerking van de doelstelling en uitgangspunten vindt plaats in projectgroepen waar samen met aanbieders, toegang en overige stakeholders binnen de betrokken gemeenten wordt gewerkt aan de processen en het samenstellen van alle inkoopdocumenten.

Alle deelprojecten hebben een eigen inhoud en een eigen deelprojectplanning. In alle uitwerkingen wordt gestreefd de financiële beheersbaarheid binnen het sociaal domein te ondersteunen.

Tarieven
Voor alle zorgvormen zijn we gestart met een uitvraag ten behoeve van de tarifering. Een externe adviseur zal op basis van alle input, passende tarieven berekenen.

Marktverkenningen
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland streeft naar breed gedragen oplossingen voor een probleem, ambitie van verandering, eisen, tarieven, creatieve ideeën en haalbaarheid.

Stakeholders (waaronder aanbieders) worden betrokken binnen de marktverkenningen die voor iedere projectgroep worden georganiseerd. Alle marktverkenningen worden ook digitaal op deze website gepubliceerd, zodat aanbieders die niet fysiek waren betrokken kunnen reageren.

Sluiten van het IAS
Vooruitlopend op de nieuwe contractering heeft de regio Centraal Gelderland besloten dat het IAS vanaf 1 juni 2019 is gesloten voor het inschrijven van nieuwe aanbieders. Aanbieders die al ingeschreven zijn kunnen zich ook niet meer op andere percelen, producten inschrijving dan waarop zij zijn ingeschreven vóór 1 juni 2019.

Het besluit hierover is eerder gecommuniceerd op de Verbindingsdag en via deze website. Zie ook ons eerdere bericht van 22 mei jl. 

Planning
Volgens de planning is het streven om half september 2019 alle inkoopdocumenten in concept gereed te hebben. Het streven is om in oktober 2019 de nieuwe inkoop 2020 te publiceren op CTM Solution (compleet tendermanagement).

Aanbieders krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen die geanonimiseerd worden beantwoord en gepubliceerd. Volgens planning is het streven dat aanbieders rond het einde van januari 2020 kunnen inschrijven op de nieuwe zorgvormen. Deze planning is onder voorbehoud dat alle documenten op tijd gereeds zijn voor publicatie.

Vervolg
Via deze nieuwsberichten op onze website, houden we u op de hoogte van de stand van zaken rond de inkoop 2020.

Cookie-instellingen