Uitnodiging Overlegtafel deelproject ‘Behandeling’

02-04-2019

Sinds enkele jaren is onze organisatie namens de regiogemeenten in Centraal Gelderland, in samenwerking met onze zorgaanbieders, werkzaam binnen het Sociaal Domein. In de afgelopen jaren zijn het inkoopsysteem en de gecontracteerde producten en diensten op diverse manieren geëvalueerd.

Uit deze evaluaties is gebleken dat we op een aantal punten een verbeterslag kunnen maken. Onderwerpen hierbij zijn: kwaliteitsborging bij inschrijving, toetsing op naleving kwaliteit, vereenvoudiging van producten en verbeteren van ondersteunende systemen.

Om deze verbetering goed en efficiënt in te richten is besloten om over te gaan tot een nieuwe inschrijving. Het bestuurlijk besluit hierover is begin 2019 genomen. Op dit moment wordt, binnen verschillende projectteams, hard gewerkt aan nieuwe programma’s van eisen, nieuwe productbeschrijvingen, aanpassingen van de algemene documenten en voorwaarden.

Marktverkenningen
De Regio organiseert verschillende marktverkenningsbijeenkomsten om zorgaanbieders op een interactieve wijze te betrekken bij het oplossen van diverse regionale uitdagingen, toetsing op de ambitie van verandering, nieuwe eisen, passende tarieven en de haalbaarheid van creatieve ideeën. Uw input kunnen we gebruiken voor invulling van onze nieuwe producten.

Het resultaat van deze brede samenwerking is dat per 1 juli 2020 nieuwe overeenkomsten zullen worden gesloten met bestaande en nieuwe partners binnen onze regio Centraal Gelderland.

Marktverkenning Behandeling
De inkoop voor de zorgvorm/perceel Behandeling heeft betrekking op een aantal producten binnen:

  • de subpercelen 1, 3, 4, 24, 25 van het perceel ambulante ondersteuning;
  • de subpercelen 4, 5 en 6 van het perceel ondersteuning op locatie;
  • het product 54016 van het perceel Spoedeisende zorg en crisishulp;
  • het product 46B01 van het perceel Terreingebonden verblijf.


Wij organiseren een eerste overlegtafel/marktverkenning op woensdag 24 april 2019 van 9.30 tot 12.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Westervoort (Dorpsplein 1 te Westervoort).

Selectie
Om een goede discussie en dialoog te waarborgen is de omvang van het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 24 personen. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan zullen wij een selectieprocedure toepassen:

  • 50% van de deelnemers wordt op basis van specifieke deskundigheid / innovatiekracht geselecteerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de omvang van de instelling en het aandeel in de markt;
  • 50% van de deelnemers wordt bepaald door loting.


Tijdige aanmelding
Hebt u belangstelling om deze marktverkenning bij te wonen? Meldt u zich dan uiterlijk op 12 april 2019 aan via onderstaand formulier (inschrijving is inmiddels gesloten).

Uitnodiging
Indien uw organisatie wordt uitgenodigd/ingeloot, ontvangt u daarvan uiterlijk 16 april 2019 bericht.

Digitaal
Om een zo volledig mogelijke deelname te kunnen garanderen en ervoor te zorgen dat alle informatie voor alle zorgaanbieders beschikbaar, is wordt van deze Marktverkenning een verslag gedeeld onze website. U kunt eventuele reacties op basis van het verslag schriftelijk met de regio delen gedurende een vastgestelde periode.

Cookie-instellingen